OCR Output

(52) 3

fka Forxo FYyLBYTER, fom lefde i början
af XI Seculo.

5) Om Gref FurxKo af Anjou flyttat ur
|| Frankrike, och fatt fig neder i Sverige, och
|| der blifvit en måktig Herre, fom vår For¬
| KO varit, få hafva vifferligen de Franika |
| Hiftorie- Scribenterna, fom uti alt annat an¬

teckna vittert och noga alla håndelfer, icke

1å platt aldeles förbi gått, at anföra i Hi¬

florien denna mårkvårdiga omftåndigheten.

Men om den flamma nåmna de icke et en¬

da ord; följer altlå af alt detta, at denna

franfka FoLKo cj år den famme, fom vår

Svenika FOoLKko FYLBYTER,

6) Anförer MESssEnius om vår FoLKo
FYLBYTER, at han varit en Hedning, fom
icke kan Iåjas, om Gref ForLKo af Anjou;
ty i den tiden, fom han lefde, var Chrift¬
na Låran öfver alt i Frankrike antagen: men
) om vår Svenika ForLKko FYLBYTER år det :
med fanningen enligt; ty i XI Seculo var cj
ännu Afguderiet öfver hela Sverige utro¬
tadt, fom BrotH-Svens hiftoria, iom ville
igen upråtta Afguda-offret, belannar. s

7) Namnet ForKko, fom vår Svenike
Herre haft, har få vål i Norrlånderna. fom
i Frankrike varit brukeligt; ty Saxo Gram.

be¬