OCR Output

(51) AK
honom några flyttnings-tankar, at han fun¬
nit nådigt begifva fig ur Frankrike, och til
några fråmmande orter. N

2) At denna FuLKo, Grefve af Anjou,
låfom frånika Hiftorié-Skrifvarne åfven in¬
tyga, har pråkrigt och med gladt och nögdrt
finne i Anjou, är 1106, emortagit och. und¬
fågnat K' PHitie, och defs då varande Ge¬
mål Be&TRADA, fedan Konungen erhållit til¬
ftånd "af Clericiet til Giftermålet: hvilket
ock beftyrker, at Gref FuLKko blifvit med
denna fit åkteotkaps OENER förnögd, och
ej fått i finnet, at begifva fig utur fit Få¬
derpesland;

3) At Fraofka Folkos lefnads tid, emor
flutet af XT, och i början af XI Seculoej
inflämmer med vår Svenika FoLKo FyYLBY¬
TERS tid, iom infallit i början af XI Secu¬
lö: och har 'altlå ej varit den famme ; läfom
den hårefter bifogade Chronologilka Tabell
äfven fkall utvilä,

4) Intygar Franika Hiftorien ljusligen,
at Gref FuLKo af Anjou med döden atgådt
i Frankrike, år 1109, dep tid, fom vår
Svenika FoLko FYLBYTERS Sone fon FoLKo
Crassus var til: och altfå kan icke Forko
af Anjuu vara en och den famme med Svens

De fka