OCR Output

SEN

At han icke varit ifrån Frankrike, och
Comes . ANDEGAVENSIUM , eller Grefve af
ANJou, (hvilket någre föregifva) 1om fkulle
afdet, at då varande Konung Puirir iFrank¬
rike tagit -hans Grefvinna BerTtrRADA til Ge¬
mål, blifvit kallad FirByter , för det. han
likalom bytt Fru; med högbem. Konung Pur¬
Lip, det beviles klarligen deraf (ci:

var den IV:de af det namnet, och med det
tilhamnet RecHinus, hvars Grefvinna BER¬
TRADA K. PHILuiP tog til fin Gemål, har
tålfamligen uptagit deuna olyckeliga håndel¬

Grefvinna blifvit i högbem. Konungs åkra
Sång inlåten, fåfom alt fravtka hiftorien
vittnar; 1å at det altfå icke förorfakat hos

ho¬

3) Efter Konung Eric XI:tes död, då Birger Jarl Folk¬
unge, fom var famma K. Erics Sväger, för fin Son
aldemar antrådt reveringen i Svea-och Götha-Ri¬
ken, nödgades hin til et Fälttåg emot den öfriga
Folkunga-Slågten, fom etter Swerkerianika Kunga¬
Familiens utgång, omgick med :egerings' tankar.