OCR Output

3 (49 2 3

1) At Folkunga-Slågten hånleder fit ur¬
fprung långre tilbaka, ån til FoLko CRASSUS,
och altfå hatver FoLrko FYLBYTER til fin
Stamfader, hvilken var en Far-Fader til For¬
xo Crassus, hvarom våre Håfde-ikrifvare
öfverensftåmma.

>») Och ar UnF JARL FÖLKUNGE , fom

lefde i K. CARL SWERrKErssons tid, få vi¬

da han ej hårftammade af ForKo CRASSus,

fom nedanföre blifver bevisligt, har han va¬

rit en afkomning af FoLKo FYLBYTER,

fråm för hvilkens tid Folkunga - Slågtens

namn år, i vår Svenfka Hiftoria, aldeles o¬

bekant; Är altfå oftridigt, och af våra Hi¬

ftlorie-Scribenter antagit, at FoLKo FyYLBY-,

TER år Stamfader för den fordom i Sveri¬
ge ryktbara FOLKUNGISKA Slågten,

1) Åt vid Geftilreen, i K. Swerker Carlsfons tid, var
Folko Jarl, af Folkunga=Slågten, en ftridande i
fälttåget, emot Konung Eric X.

2) I Konung Erie XI:testid, i Fåltflagen vid Alvaftra
oeh Sparf ätra, var Knut och Holmger Folkungar,
anförare för Folkunga-partiet , emot Högbem. Kor

nung.