OCR Output

åk (48 ) AE

And, fåforå Loccenius, Bilkop Eric BENZE>
Lius; Dot. OLAus CELstus Senior &c. :

2. 6,

Andre deremot , fom JoAn. MAGniäs,
Ericus OLAI, PuFeEnDorFF &c, hafva ftad:
pat i den meningen , at en Forko, fom
kallas Crassus eller den Tjocke, fom lef:
våt i flutet af X1:re, och i början af XII:re Secu¬
lo, varit denna Sligtens Stamfader: hvilken
blef åt 1086 förmåld med K. Knut den Heliz
ges dotter Princeflan INGErRD i Dannemark.

Men aldenftand denne: Fotko ÖrAssus
hade allénaft tvetäne Söner, Bengt och Knur,
ock torde hånda åfven den tredje, kallad
ÅRNOLPH, efter MEssENIL mening: och
iom Chronologien utvifar, åt deffe FoLKos
Söner voro jämhåldrigé med Kotiung SWERKER
Korsson , hvilken fåfom ÖRNHEIELM me¬
har (a) åfveh var af FOLKUNGA-ÅTTEN, hva¬
datt! FOLKUNGARNA, 1de uprörilkå tider der¬
efter, altid höllo det SWERKERIANSKA pår¬
tiet, emot K, Eric IX:des eller Heliges af¬
kommande (b); Aldå följer håtaf . klars

ligen: :
i) Åt

(a) Örnhielins Hiftor, Ecclef, Sveo=Goth. 1.4: C.3.$.6.
(tb) Hvilket flutes deraf