OCR Output

Örter utan ördning kringftrådde, hvaraf
Naturen åt hvart kråk utdelar dets tilhöriga
föda: Samma flak år med fådana famfund och
Academier :" De famla , utan at binda fig vid
en vils ordning; men hvart Snille finner der
fin föda och fit ånne: Tankar fås ut, på det
ikörden måtte blifva ömnig af nya, frodiga¬
re och förbåttrade tankar. :

I denna nyttiga affikt har HANS KONGL.
MAJ:T , vår ALLERNADIGSTE KO¬
NUNG, fliftat denna AÄcademien, Det år
en lycka, och en fålltynt lycka, når Öfverhet
tänker icke allenaft på fin tid, utan ock på
framtiden , och når efterkommande tå vål fom
medlefvande underfåtare åro åmnen til dels
Faderliga omforg. Men denna lyckan, Mi¬

ne Herrar! har vunnit mera glans, mera ftads
ga igenom den Nådiga omvårdnad HENNES

KONGL. MAJ:T ofs förlåkrat om, och det
höga befkydd, under hvilket denna Acade¬
mien får upvåixa och förkofras: Dette Nådi¬
ga belkydd år fmickrande och kraftigt för A¬
cademiens beftånd ; åger ock den för de dö:
deliga fålllynte och nåftan otroliga egen!kapen
i följe med fig, atvi förmå ingen ting lycke¬
ligare önfka, ingen ting högre efterftråfva.
Men år vår årelyftnad på det behageligafte
och öfverflödigafte fittet upfylld, få åligger
ofs deremor, "at pådet vårdigafte fåttet upfyl¬

Ja