OCR Output

AA) I
HANS EXCELLENCE
Riks - Rådets och Prefidentens 2 Kongl.
Cancel; - Collegio , famt Riddarens
och Commendeurens af Kongl.
Maj:ts Orden,

Högvålborne Herr Baron

TATT:

Un, Kongl. Svenfka Vitterhets Acade¬
miens förfla fammantråde
Den 24. Julii 1753.

ALLERNÅDIGSTE
DROTTNING!

cademien utber fig den Nådiga' til¬
fådjelfe i dag för förfta gången in

| för EDERS KONGL. MAJ:T i
djupafte underdånighet få fram¬

tråda.
. Ca En