OCR Output

3EN 370

ver Dina- firömen 1701. Åtikilliga fkrif¬
ter åro deröfver inkomne, hvarvid: a'tid i
akt tages der litt, fom i Lagarnes 2, Cap:
5. $. år förelkrifvit: Af dem åro tvenne be¬
lönte, nemligen öfver förfta och andra ämnet,
fom åfven hår i handlingarne finnas införde.

I fidfta Sammankomftten utfatte åter Kol.
Academien trenne åmnen til urtarberning:
I Hiftorien den frågan, hvarföre inga
Runflenar finnas efter Göterne i Spanien
och Italien? I Våltaligheten et godt hjärtas
och et flort förfånds Egenfkaper , ock bvil¬
kadera böra högre fkattas 2 I Poélhien ex
öfverfättning af någon Horatii Ode.

Academien önfikar och hoppas, at de
gåfvor, fom en mild himmel i detta Land
utdelt, mer och mer uplifvas, at öfva fig
ej allena på delsa, utan flera åmnen i fram¬
tiden, fi at en granlaga fmak i Vitterhet
må här icke blifva mindre almån , ån hon
varit och ånnu år på andra berömda orter:
at hiftorilke Skrifarten, rotad i fanna be¬
vis, anftåndig, ådel, årbar, fiurik och tyde¬
lig, må vål kunna föreftålla mennilkors ger¬
ningar : at viåltaligheten imå åga fin rätta
flyrka, iom år at öfvertyga, åfvertala, be¬
veka, hvilket ej iker med fvafsande , kon¬
fliga och nyfkapade talelåitt, utan med ren¬
i Ce $ het