OCR Output

30 AB6) Vr

ikrifter , nemligen öfver förfta och fidfta åm¬
net, fom åfven hår liggas för det almånnas
ögon. De, fom utarbetas i viltaligheten
och Sventika Skaldekonften, om: de tkola
hålla fina giltiga prof, fynas fordra en vifs
fullkomlighet, fom man hittils faknat; men
om hvilken man ej mifströftar, når Imaken
blifvit almånnare, och tåflarne fådt mer luft
eller gifvit fig mer tid, at arbeta; ty utan
möda - vinner man i dylika faker” ingen
ting.

Lagarnes I, Cap-2. $. utefluter vil ic¬
ke Latinen och Franfölkan från Academi¬
ens Handlingar; men dermed förftås befyn¬
nerligen de Hiftorilka; ty fom Academien
dårdeles fåfter fina ögon på Svenika Språ¬
kets förbåttring genom viltalighet och Skal¬
dekonft, 1å inikrånker hon fig gerna, hvad
dem angår , inonv fit modersmål , når om¬
fltåndigheterne 1å tillåta.

Den 24. Julii 1754. framftåltes åter af
Academien trenpne åmnen: Det Hiftorifka
var-den frågan, i hvad tilfldnd krigskonften
var i Sverige under K. GUSTAF den I:tes
regering: det andra i viåltaligheten ålkade
en liflig afmålning af en hjälte: Det tre¬
dje i Skalde-konften var ex Öde öfver K.
CARL dem XII:tes feger då han kick of"

ver