OCR Output

frn

2t (35) 3

Deras Blod och Deras Folk blifva odéde¬
liga!

Som denna Kongl. Academiens upfåt år,
at under fin Dyra Skyddarinnas egna upmun¬
trande ljus efter all fin förmåga fråmja Vit¬
terhet och fnillegåfvor i Fäderneslandet;
1å år dertil ingen tjenligare våg funnen, ån
genom tåfling och belöningar ; dem HEN:
NES MAJ:T vår Niådiga DROTTNING
af egna medel beftår.

Vid fin förfta fammankomft, den 24. Jul.
1753, upgaf Academien try åmnen til utar¬
betning, efter Lagarnes 7 Cap. 1. $. Der
Hiftorilka var Folkungifka Slåktens råtta
urf[prung, om det varit inlåndfkt eller
främmande : Viltalighets-åmnet var ex aft
bild af Konung GUSTAF ADOLES per¬
fonliga ecenfkaper-,. och det Poätilka, K.
CARL GUSTAFS tåg med fin krigshår
öfver det tilfrufna Belt in på Dannemark
1658. Öfver defla åmnen inkommo ockfå
åtfkilliga ikrifter , fom nog vifa, huru de
Svenfka Snillen icke mindre åro fallne til
Vitterhet, ån til hårdare öfningar ; men for
all begynnelfe år fvår, 1å kunde man juft
icke förfta året förmoda, at alla 1å vål fattat
Academiens mening: Academien fann fig lik¬
vål i ftånd, at kunna belåna tvenne af deffa

Ca ikrif¬