OCR Output

firdeles vida kommen: långa meningar ifkrif¬
'vande intogo ånnu halfva arken: Kårleken
til Antiquiteter var genom BuUR.£ER, Mes¬
SENIER, HADORPHAR , RUDBECKAR och Kon¬
gelig upmuntran ganfka högt ftigen; men
förlorade omfidor fit råtta åndemål. = Aca¬
demifka Tråtor om ARISTOTELISKA och
CARTESIANSKA Philofophien bidrogo icke
heller fårdeles” til Vitterhet, En vils lim¬
ning at Påfvedömet, Tom ånnu brånde och
drånkte Troll-packor, förkjufte jemvål myc¬
ken tankfrihet och förnufts - öfning; Men
hvad, fom latte ftörfta fkrankorna för GuUsTAF
ADoLFS och CHRISTINAS uplyfta tid, var Ör¬
logs-Andan i Konung CarLr den XII:s lån¬
ga och olyckeliga Krig: man fig defs be¬
dröfveliga vårkan båft, når det var förbi,
då nåftan ingen annat vifte, ån at föra vår¬
jan: Freden, Friheten, en god böjelfe hos
Folkeflaget m. m. hafva vål i vår tid up¬
muntrat, jemte Vetenikaperne, mycken viäl¬
talighet, Språkets ans och en god Smak i
fria konfter; men ingenting öfvergår til de¬
t ras befordran det Nådiga belkydd, fom dem
låmnas af denna vår i dag begynta Vitter¬
hets-Academias MINERVA : Den Höogfte för¬
långe och ftyrke få vifst Hennes Dagar och
Hilfa, fom vi under Henne förmode virt
fjerde Vitterhets-Seculum, och at deras
Majeftåters namn tillika med fria Kontfter i
| deras