OCR Output

03)
flick: Skaldekonften, föm varit få elåndig
ånda til denna riden, då Messeniu och fleras
FTimade comedier, näftan i famma art fom Rim¬
krönikan fpeltes på Stockholnis Slott, begynte
nu förnöja gråhlåga Öron. Én STIERNBIELM,
fom hedrar cj alleiia Sveriges Vetenikåpers , u¬
tan ock dels friå konfters Hiftoria, befor¬
drad af den. vittte Gref MaGnus GABR.DE
la GARDIE, en COLUMBUS, ej Lucibpök och
flere, Voro infödde Poétet, fom ledermera
genom fina Vårk banade vågen för en DAL¬
OSTIERNA, eh LINDSEHÖLD, Ch SPEGEL, en
Runius, én RupÉN, en SoPHIA BRENNER,
én HoLMsTRÖM, Eh WERWING och flete.
Hiftorien fick et ånnat anfeende under en
PuFENDORFFS Hand. En god Imak börja¬
de regera öfver alt: Han vifade fig i bygg¬
fiads-konft, i målningar, i MulGk: detblef¬
vo för vidlyftigt, ar upråkna hvåt och en
vitterhets Fråmjäre. Der år lånt, at Spri¬
ket var något hulpit; men derlos af myc¬
ket belåfit folk fi upblandadt med Latin och
Franfölka, at det fallit ur den ena olågenhe¬
ten i den andra: ”Tjenftetné fingo fråm¬
mande namn: Liogt ifrån är följa de goda
Latintka Audtorers körthet i meningar, an¬
tog mah då Tylka talefitt ; hvilka det 18
åra kriget Hembragt jemte mycken rikedom.
Således vat ånnu Svenika Viltaligheten icke
C fåx¬