OCR Output

ESS NG
at icke håften fattes för plogen eller oxen
ander fadel ("): Man fig då på kort tid alla
höga åmbeten upfyllas med Vittre Min:
Drottning CHRISTINA fann dem för fig, tillika
med fin Förmyndare Gref ÅxEr ÖXENSTIER¬
NA, & flort Ljus på denna Skådeplatien, och
vårdigt en GUsTAF ADoLFs vinikap. CHRISTI¬
NA hade de fel, fom voro nog betvirliga för
defs Rike; men ingen kan beraga henne den
åran, . at hafva ej allena fölgt fin Faders
Efterdöme i Vitterhet, utan ock dermed gådt
högre til fit Fåderneslands NP Rae Hon
var ej allena född med et manligt förftånd och
få flora Snillegåfvor, at de allena kunde beyvi¬
få Hennes Fåderge, hon förökte dem däågeli¬
gen genom böcker och ömgäånge med vittert
folk : Hon förmådde de'tör fin lårdom bekan¬
tafte Mån i Europa, at komma til Sverige :
Hon anviånde ftöra penningar på deras under.
håll och belöning : Hon var ftåndigt omrin¬
gad af CARTESIER, SALMASIER , NAUDAÉER,
VossIER, FREINSHEMIER &c. Den vackra¬
fte Europzeilke Parnaflen tycktes lyfa i Not¬
den, och Sång-Gudinnorna vande fig vid vår
climat: alt antog et leende och behageligt
Ikick:

mn

ÄT

(4) Optet ephippia &c. en HorATu vers, den Ko¬
nvungen fjelf en gång brukade til fyar på en anfökning
af någon, forh ej var tjenlig til den beftållning han å¬

ftundade.