OCR Output

äldrig erkånner: K. JoHans Bref til Störför¬
ften JwAN WasinioWiz, fullt med (kålls¬
ord, hans Måndat af. Kalmar 1598 möt Pri¬
fer(kapet i Hertig Carts förftendöme, dem
han kallat Förrådatre .. Trofpillare, Alnehuf¬
vuden och Satanifter för det; at de ej gjorde
ikilnad mellan de Latinika orden offerre och
Satrificare, K, CARL den 9:s faleliga Bref
til AXEL LEYONHUFVUD, CLAS BreLKE och :
flere, farnt hans utmaning. til K. CHRISTIAN
den 4:de, med bemålte Kontngs Svar derpå,
kunna nog öfvertyga Ols om den Tidens
Smak. Inbördes oenigheter, blodiga Krig;
Liturgier och Grymheter förqvafde näftan alt
hvad af Sten Sture och GustAr 1. vat up¬
litvadt.. Til at uphjelpa Vitterheten i alla
defs delar, fordrades derföre icke mindre,
ån et dådant Skapare- Vett, fom en GustAF

ÅDOLF:.

Tredje Denne ftore Konung gör tu med
Tider fin Doter Drottöing ÖCHRISTINA
bvarfvet. Syenika Vitterhets-Hiftoriens tre¬
dje Tide - hvarf. Sållan har Natuten fram¬
bragt en Mennilka, fom i lika högd med K,
GustAF Åporr fammanbundit hjältemod och
Vitterhet, hjärtats och förnuftets egenikapers
men det, fom år förunderligare, han var ej
allena fin egen Låro-måftare, utan ock heia
ft rikes och i villa mål hela Europas: Han
hade