OCR Output

3 (29) 3r

tiden utarbetades på Svenika många Hiftorier,
fårdeles om K. Gustars Regering. — Tiden
var imedlertid ånnu ganika dunkel 1å hår fom
annorftådes, faltån FRANcOIS I. i Frankrike:
likfom begynt et nytt Seculum: Vidfke¬
pelfer och okunnighet om Naturen regerade
öfver alt: En filk, fångad i Orefund, lik en
Munk, blef begrafven på Kongelig befall¬
ning: En Comet fpådde det blodiga Kri¬
get i Lifland : Dannemark dig "Krigshårar
flåts i luften förån kriget börjades med Sve:
rige; et Skrik under jorden på Svartljö bå¬
dade K. GustaFs död och mycket ondt &c,
Men denne Store Konungs Vett hade dock
flyrka nog, at icke deraf låta fig" kjufa.
Hans Söner fingo efter tidens ligenhet god
upfoftran, och det var icke Fadrens Ikuld, at
K. Erik lade fig 1å mycket på Aftröno¬
mia Judiciaria. Denne olyckelige Konun
hade dock mycken låfning, han ikref vål och
var äfven Poet. Konung JonAN talade Latin,
Italienika, Tylka,; Pålika och "Finika, ål
fkandes mycket Hiftorien, Antiquiteter och
vackra byggnader :' K. Carr TX. fkref en
Rimkrönika och en Graffkrift öfver Gref
CARL STURE, begge temmeligen lika Profa:
Hans naturlige Son CARL GYLLENHIELM
hade äfven Juft til Poéfien ; men alla deffe
Herrars Vitterhet var blandad med en hård¬
het, grofhet och nedrighet, fom FNs
al¬