OCR Output

32 (28) 2

Måns JoHansson (Natt och Dag), JÖrAN
NorMan och Do& ANDREAS: OLAI, kalla¬
de i fit Tal fin Herres framledne Anför¬
vant Konung CARL Knutson för CARro¬
Lus. primus , och betråffande deras viårf,
fom angick Kongeliga Titulen, lade de fig
ej lyda under fjerde Monarkien. = K. Gu¬
stAF var likvål alvarfam; då det rörde Hi¬
| ftorien : Bilkop Bortvip i Strengnås föll i
a hans onåd för fir hiftorilka arbete fkull:
Han var ock långe ond på Do&, Oraus PE¬
tTrRI för dets Krönika, faftån denne, liktom
hans Broder, Ärke-Bilkopen LAURENTIUS
Petri, ågde mycken Vitterhet; men gode
Hiftorici liklom gode Potter framtvingas ic¬
ke med kraft och konft. - Af K: GUSTAFS
bref til fine Söner, til STEn LEXONHUFVUD;
til. SEvERIN KiuL och flere, fer man den ti¬
3 dens enfaldiga och tarfliga lefnad, fom ic¬
| "ke mycket var beqvim, at uplifva Smak
: och fria Konfter: Icke dels mindre begynte
| de Svenike ikrifva ftora vårk, och Bråderne
| JoHANnNEs och Oraus MAGNI författade
| Norditka Hiftorien: Hon var vål iå bedrå¬
| gelig, at om man kort förut ej vetat af mer

RENEE

ån en Carr bland Sveriges Konungar, få
fick man nu fex för många, få at 1edermera
Konung GustaFs Son, fom bordt heta CARL
| den tredje, kallade fig den Nionde; men
bl derta upmuntrade dock flere, få at från den
ti¬