OCR Output

2 (27 ) AF

ju nödgades låmna Konung Gustar ganika
mycket ogjordt: Tyranniet och Stockholm¬
ika Blodbadet hade defsutan mellankommit
och gjordt i de fpåda begynnelfer grufveliga
hinder. — Til et Folks uplyfning behöfvas
minga år; men på ganika kort tid kan detka¬

BRT MÖrker ES
K. GustaF hade at frålla Fiderneslandet
och åndra Religionen, tvånne de vigtigafte
mål i verlden , 13 at bekymret om det nö¬
diga hade vål kunnat bringa honom, "utan
anivar för Efterverlden, at glömma det pry¬
deliga; men Vitterhetens befordran var ho¬
nom dock om hjärtat: Han halp åter Aca¬
demien i Upfala på fötter : Genom bref:
växling med LutHERus och MELANCHTON
inbragte han Lecorer til Gymnafier: man
ter jämvål af hans mångfaldiga bref under
hela 30 åren, med hvad ömhet han befaller
fina betjenter utrikes , at från Tylkland ,
Frankrike och Nederland intkaffa folk af
lårdom och Vitterhet, Konftnårer och Handt¬
vårkare af alla flag, få ar man deraf finner
hvad brift på fådane hår måtte varit tilför¬
ne: Han nödgades i början taga fråmlingar
til fine Cantzlerer för ipråken ikull, (fom J.
REInIcK och CoNnkRaAD PEuUuTINGER : man
var i allmåchet 1å okunnig om Hiftorien,
både rikets egen och den fråmmande, at de
Svenike Miniftrer til Kejlerliga Hofvet,
MANS