OCR Output

36 (26 ) AT

THIAS OLAI, MARTIN PRAAL, JACOB GIS¬
LONIS , ERIC. NICOLAI, OL: NICOLAI;
Ör KEMPE, ERIC Svart och ERIC SLED¬
örM. voro de förfte Profefforer i Uplala,
bland hvilka de två fifta blefvo Konung Gu¬
stars Praceptorer: HEMMING GADD åtnöt
för fin vitterhet mycken Gunft Hos Påfvar¬
ne Sixtus IV, INNoceNTius VIII och ALE¬
xANDER VI, hos hvilken han ock var Cam¬
marherre och Mathematicus til defs han blef
vald til Bilkop i Linköping. Men alt detta
jorde icke 1å mycket fom at STEN STURE in¬
a te Boktryckeriet i Sverige a. 1483: Den
förta bekanta Bok, fom utkom af pråffen var
PH aDriIFabler under namn af Dialogus Crea¬
turarum Moralifatus : De andra voro vil ej
annat, ån Breviarier, Miffaler, aflats - bref
och en öfverfärtning af en Munke-Theologie
deFentationibus Diaboli; men anledning var
dock gifven til flere och båttre. STEN STu¬
RE var ock mon om de andra fria konfter:
han förfkref bildthuggare från Antverpen, af
hvilka man ånnu i en och annan kyrka fer
goda flycken : Han lir Wadftena-munken Da¬
syropius göra det konftiga urvärket, fom
brann up i Upfala a. 1702, at förtiga det han
fört införde krut i Sverige och fatte”Krigs¬
konften på båttre fötter.
Man må likvål icke tro, at STUREN
med all fin goda vilja hinde få långt; ar han
ju