OCR Output

NGC28 AR
Andra TAF I. från 1530 til 60, begyns¬
Tide- te andra Tide - hvarfvet i Sven¬

BEEPT NR ag Vitterhets-Hiftorien. . STEN

STURE Var en af de Störfte Mån, fom Sve¬
rige nånfin framalftrar, Conftaftinopel var
då redan 1454. af MAHOMET. 2. intagit, och
defs Vitterhet jagad til Italien, hvarifrån
hon fpridde fig til flera Europeifka orter:
Svenåke Ungdomen hade derföre få mycket
mer håg til at famla Studier utomlands, ej
allena i Paris, utan i Leipfig, Wittenberg,
Prag och Cöln, der Grekilke Flyktingar fig
nediatt; men der var ej ånnu få färdeles
mycket at vinna: STUuREN fökte kraftigare
medel: han lagade, at en Academia blef in¬
råttad 1 Upfala a...1477, — Kaniken Rag:
VALD INGEMUNDSON, den han låtit öfver¬
fårta Lands- lagen på Latin, fkickades til
Rom och Paris, at dertil inhimta nödiga
underrittelfer: Detta. framfkaffade fnart åt¬
ikillige temmeligen belifne Min och många

til mycken högd : Conran RoGGE och Ma¬
THIAS LILLIE, Bilkopar i Strengnås, illka¬
de Lärdom; Rimkrönikorna lammanfattes;
Ericus Orar fkref på 1480-talet fin Sven¬
ika Hiftoria, fom år den båfta vi åge af ål.
dre tider; JÖNs Bupma, Munk i Nådendal,
Öfverfatte Machab&ernes böcker, Judith,
Efter och Ruth på Svenfka a, 1488, Ma¬

B so THIAS

RR

di

xt