OCR Output

Kl) RK

Han förlkref a. 1288. STEPHAN BONNVEILL
från Paris med 20 Måftare och Gefiller, at
upbygga Upfala Domkyrka efter Nötre-Da¬
me, med ftenhuggning och marmor-pelare:
Han upmuntrade förnåme ynglingar 'ej alle¬
pa til Tornering och Ridderliga Idrotter ,
utan ock til Imak och vitterhet, hvaraf Ko¬
aunga- Styrelfen blef en frukt: Det år eh
Bok. förmodeligen af den berömlige Riks¬
Mariken TorkKEL KNUTSON, fom både i an¬
feende til innehållet och Språkets renhet kan
fåtras i jämförelfe med åtfkilliga af Roms
lyckeliga ålder. Men denna goda Smak bi¬
Behöll fig icke långe: Det år fant, at Riks¬
föreftåndaren Mats KETTILMUNDSON Byn¬
nade Vitterhets; HEMMING LARSON SPAR¬
KE, Ärke Bilkop i kund; var en lärd man:
Maruias, Kanik i Linköping, S. BRITAS
Biktfader, öfverfatte Bibelen, gjorde deröfver
Commentarier och fkref imå böcker: "Riks¬
drotzen Bo Jonson Grir fatte ÅLEXANDRI
MacnNi lefverne på Svenfka Verfer, fådane
fom de voro: Ärke- Bifkopen Nirs RAG¬
VALDSON LILIE gjorde heder för Sverige på
Kyrkomötet i Balel med fin vältalighet, och
var Mediateur i Arras mellan Konungen i
Frankrike och Hertigen af Burgund : Riks¬
Marlken Carr KNUTSON BONDE, federme¬
fa Sveriges och Noriges Konung, hade tem¬
Mmeligen vål anlagt fin tid, reft Utomlands

B 4 och