OCR Output

SE

begynt tyfflefåtta hela Europa, och BIRGER
JARLS upmårkfamra ögon låto fig ingen¬
ting” undflippa: "Så vål” Svenike fom fråm¬
mande Riddare kunde förmodeligen under:
råtta deffe Herrar om Vitterhet från Con¬
flantinopel och flera orter i det hade fin
goda värkan ; ty från den tiden började A¬
delen ikicka fina barn utom-lands , at lira
bokliga ”konfter, fårdeles i Paris" och Ie¬
dermöra” i: Montpellier , der man dock -eJ
anraät lirde, ån Canrlonitlke lagen: RiIGorn
eller RicnarpD, en Svenik, hade vål redan
IK ErRiK EEsSPES tid varit Pråft vid Fran¬
ika hofvet; och fkrifvit K. Puirirert Av
GuvsTI Hiftoria, varandes den förfte Hifto¬
ficus, fom gifvit Konungen i Frankrike namn
af den Aller- €orifteligafle ; men 1om han
beråttar, at a, 1209, blef ArRisToOTELIS Mes
taphyfica fårbuden och upbrånd i Paris fom
farlig och lockande til Kårteriers 1å kan
man dömma , at innu alt lig i temmeligt
mörker. Irmedlertid blef der nu alt mer
och mer något at håmta : BRYNIOLE ÅL:
"GOTSON GrIP, BilkopiSkaraa, 1279, fludera¬
deiParisiig år. Konung Macnys LaApuris
antog 1å minge vittre utlånningar han kunp¬
de få, i fic hof och til hederliga ämbeten;
Då de infödde deréfver klägade, frarade han
med mildhet, at 1å fnart de vifade famma
fkickelighet, Ikulle dem ingen föredragas,
| Han