OCR Output

Ae (21) I

Barbariet lyktades icke med -hednilka
Låran: Snarare kan man tåga, at det tiltog
med Munkarne, iom ej allena fördunklade
vett och tankar, utan ock bortfkåmde ime¬
nighetens hjärtan ; ty all Dygd och Ära
begynte blifva onödiga, få fnart offer, gåf¬
vor och tidegårder troddes utråtta det flam¬
ma. FEt tjockt mörker öfverhölgde då Sye¬
rige i lång tid: Runorna lades bort : Skal¬
derne tyftnade: De många Sjö-tog och hår¬
nads-fårder til Ängeland , Frankrike, Neder¬
land &c, fom åtminftone gitvit någon up¬
lyfning om andra Lånders bruk, förvandla¬
des til en eller annan pelegrims-refa, hvil¬
ken ej annat hemförde, ån vidfkepelfer och
diktade undervårk. Men: under alt detta
framlyfte då och då mellan molnen et Sken,
ar bebåda klarare tider.

Vi hafve i fynnerhet at tacka Aex. för¬
tråffelige Perfoners glans och ogemena för¬
nufts-gåfvor för Snillens upodling i Sverige:
Vi kunne ock efter deras lefnader indela
SvenikaVitterhets-Hiftorienitrenne tidehvarf:

Förfta Den förta var BIRGER
Tider JARL midt i 13:de Seculo eller

nung Magnus. LADULÄS a. 1500 Och 90,
trådde i Fadrens fotipår och Öfvergick ho¬
nom i dygd. Croifaderne hade då lingefedan

B 3 be¬