OCR Output

GIN

HåKAN ÅDELSTENS > fofter i Norrige , af E¬
VIND Skaldafpiller, tom virkeligen it poö¬
tilk , förmodeligen efter Audctoren ofvit fig
tid... Så åro ock några Imå vilor af BrRAGE
BoppA-son hin gamle, TuopoLF hin Fro¬
de, TorRBIÖRN HoORNKLOFVE och EINAR
TAMBASKELFWER icke aldeles elaka: Ge¬
bom ”STURLESONS förtekning åro ofs. 230
Nordilke Skalder bekante inom 13:de Se¬
culum , hvåribland voro Kobubgar och För¬
flår; HaArRALD, HårDRåDE Prins från Nos
rige, förlofvåd med HorLMGarDsKA Prinfef¬
fan EriSABETH, Vid påls är 1040, famman¬
fatte 16 vilor til fin fåftemös heder, medan
han i tjénft hos Kejfar COonstTANTInus Mo¬
NOMaAcHUS i Conflantinopel gjorde fig vår¬
dig hennes. band och hjärta.; De åldfta qvå¬
den , fom den altid tåtande Tiden limnat
ols, åro åf STARK - OTTER hin gamle , fom
lefde vid pals midt i 5:te Seculo: Den fidfte
Skald af dettå -flaget vår STURLE-TORDSON;
fom tjente i BircEr Jarus Hof vid pafs år
1265. Vers.-laget i de gamla Skalde-qvå¬
den var Sapphitkt och liktom hos de Ro¬
mare rims«löft ; men EiNAR SKULASON, lom
beklådde -Skaldetjenften hos KK; SVERKER
"KOLSON i Sverige, var den förfte, fom in¬
förde rim i Nordiftka Poéfien, vid pals år 1150,
Det fyns af en Vifa han gjorde öfver den
lilla Drabbningen vid Lekbirg i Bohuslån,

Bi fom