OCR Output

icke hår omtalar den alvarfamma åldfta Guda¬

läran, lom icke eftergaf de Egyptiers, Perlers
och Grekers.

Mycket ållkade de gåmle Stjern-konften,
fom linge bibehållit fig: bland menigheten:
Sina år, månader och dagar utråknade de ge¬
nom: flindiga Kalendarier ; i trå inikurnes;
men fådanr hörer ; likföm Krigskonft, handel,
jordbruk, Låkare-konft; handtvårk &c icke
egenteligen til vårt åmne.

Skrziffåttet förtjenar anmärkas : Runorna
voro helt naturliga och enfaldiga: De kunna
alla finnas i den enda Mercuriu flaf: Deras
ålder år få gammal fom Scafidiens bebyggning:
Ho vet, om de icke åro de Grekijke okflåf"¬
ver , fom Cesar fåger fig hafva funnit i Hel¬
vetiernes låger, hvilka dock ej förftodo hvar¬
ken. Grelka eller Latin? De åro åtiinftone af

det, at VENANTIUS FORTUNÅTUS talar om dem
i en Epigrame, fom bekanta i Italien år 560.
Man fkref dem , fom vi nu fkrifyva, från vån¬
fler til höger ; men få finner man dock några,
fom Hebreilkan från höger til vånfter. De
utlindtke Munkaär, fom hir predikade Evan¬
gelium i ro:de och 11:te Seclerné, trodde, at
uti dem var någon trolldom förborgad ; ty be¬
litade de fig mycket om deras utödning: mån¬
8 Runttenar förftördes eller lades i Kyrko¬

B byg¬