OCR Output

; Rr6 dT

riga verldens rörelfer bibehålla fig i fin
renhet; 1å förvarade de ock hos fig det åld¬
fla fåtret, åt föreftålla Sanning och Sedolira
oenom Sinnebilder; Dikter öch Gitor: De
fatte deruti fina ftörfta förnufts - prof; och
tjelfva. Förftarne: kåmpade fins emellän- med
1pörsmål af denna imak; uplåttande gånlkå
angelägna vad. -Afven hade de fin lekande
Mythologi likförn Greket och Latiner: Ju¬
pitER Var kiiapt oftare kår, åf ODEN: THOR
och FrEy lupo fina Ällkogs-åventyr; få vil
fom ÅArorLo och MARs: ÖDEN legrade Öf¬
ver den Vackra GunpLÖG i en Örns liknele;
och drack hos heniie den fiöjöd, livaraf älla
Skalder få fina gåfvor: THOR borcförde den
fköria ÖRVANDEL få låtigt up åt Norden, at .
en del af hennes fot frås af; men förvandla
des til en ftiåtna, fom fattes på himla-hvalf¬
vet jämte Järte Tiasses ögon. hvilken en
gång i haft fick den åran ät blifva ÖDENS SVåre
fader. Freys kårlek för den behageliga GER.
DER intiebår få hjärtrörande fuckar och för¬
nöjelig oro, at nåpligen -Våré Romaner ho¬
nom deruti öfvergå: Den Svartlagda NATT,
Norr Jåttes Doter, giftes med Guden Dri¬
LING (Pligbus) och födde den ljushårige DA¬
GER : Sonen undviker Modten, och de refa
hvart dygn eftet hvarannaän öfver hela himme¬
Jen. Oåndeligt tådant finner mån i våra Ed¬
dor och Arflagor.. "Man mårker vil, at jag

icke