OCR Output

INLEDNING
Til defja Kongl. Vitterhets Acad.
Handlingar.

rekeland hade redan HOMERER, Pra.
TONER, DEMOSTHENER och PERICLER :
Der” förundrade fig öfver en ArEu¬
LES, en PHIDIAS, en PRAXITELES:
Rom ånnu långt fenare igde redan Cicero¬
NER, LIVIER, TACITER, VIRGILIER och HoRraA¬
TIER, innan hundrade folkeflag i Europa vi¬
flte, at Sverige var til: Når man jämförer
deffa Tider med deras Samtid i Norden, få
år det fom urtur Solfkinet komma in i det
mörkafte hvalf: Knapt fkönjer man hos of3,
at en FORNIOTER, en FROSTE, en THOR,
en CGYLFE lefvat, ån mindre hvad de gjordt,
når Avcusti uplyfta Tid låmnar ofs dere¬
mot ”kunikap om fina minfta håndelfer:
Vitterhet och” fria Konfter åro dertil enda
oörlaken, med hvilka man i vår Hiftoria ic¬
ke kan gå få långt tilbaka ; men om 'Såll¬
ikap i olyckan år en tröft, 1å kunne vi gif:
va ofs tilfreds , då vi befinne, at, utom Gre¬
keland och Italien, måft alla Europeifka
Tänder haft fämma öde.
Våre "Scythilke Förfåder voro icke de
dr af alle den tidens Barbarer: Som de i
ina tyfta vinklar låttare kannat från den öf¬

ri ga