OCR Output

0013) 3 :
HENNES-KonGLu: MAJ:T
DROTTNINGEN.

Kongl. Vitterhets Academiens
Ledamöter.

Herr Baron ÅNDeErRs von HöÖrKEN , Svea
Rikes Råd, Prefident i Kongl. Cancel¬
Hi-Collegio , Riddare och Comimendeur

af Kongl. Maj:ts Örden, Academiens
nu varande Directeur: den 24. Jul. 1753.

Herr Grefve Cras EKEBLAD, Svea Rikes
Råd, Öfverfte - Marfkalk ; Cancelli- Råd,
Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts
Order" d;24; JUL 17353:

Herr Baron CARL FRIEDRICH SCHEFFER ,
Svea Rikes Råd, Riddare och Commen¬
deur af Kongl. Maj:ts Orden. d. 24. Jul.1753.

Herr Baron CARL RUDENSCHIÖLD; Stats¬
Secreterare vid utrikes Expeditionen, Rid¬
dare af Nordftjernan och Secreterare af alla
Kongl. Maj:ts Orden. den 24. Jul. 1753.

Herr OLoF von DaALn, Cancelli = Råd,
Hans Kongl. Höghets KRON-PRINT¬
SENS Informator, Kongl. Vitterhets - Aca¬
demiens Secreterare. d. 24. Jul. 1753.

Herr Grefve GuSTAF BonpeE, Svea Rikes
Råd, Riddare och Commendeur af Kongl.

-- Maj:ts Orden. d. 24. Jul, 1754. ö
Herr