OCR Output

3 (12) 3

åro Academiens Ledamöter, dock at vid Skrifi
ternes ingifvande, de ftålla fig til efterråttelfe
hvad 4 5. Cap, II. innehåller, på det dervid all
ovildighet-måtte i akt tagas, och på faken och
icke perfonen FREE É

: 208505

Uppå ftora fammankomfts-dagen utmårkes
den, iom Prewium tilfaller.

; 3. $

Men enigheten af råfterne erfordras hår¬
vid, och i annor båndelfe lemnas målet til yt¬
terligare utarbetande.

Til yttermera viffo hafve Vi detta med E¬
gen Hand underfkrifvit, och med Vårt Stora
Kongl. Sigill bekräfta låtit; Stockholmi Råd¬
Cammaren den Tjugonde Dagen i Marti; Mås
nad, Är efrerC HR IST I Börd, Et Tufende
Sjuhundrade och på det Femtionde-Tredje.

ADÖLPH FRIEDRICH.

'Gust. BonEAUSCHÅLD.