OCR Output

2 (IL)

icke bundne, ej eller tildet val-låtter , nåft¬
följande $ föreflkrifver, emedan de af Hen¬
nes Kongl, Majit utnåmnas fkola, ;
3: HM
Vid någon Ööpning föreftålles Candida:
ten, ligger tjorton dagar på bordet, och viål¬
jes igenom omröftning , til: Hennes Kongl,
Maj:ts gillande: |
fl
Nu år den nya Ledamoten valdoch af
Hennes Kongl Maj:t gillad;, gifves honom
fådant tilkånna, och urlåtres en dag til defs&
emottagande , fedan han lemnat. Dire&eu¬
ren förut, til genomlisning, det Tal han
dervid. kommer at hålla. |
i 5. 5:
Den afledne Eedamotens lefvernes be¬
Ikrifning uplåtes. uti Academien och blifver
federmera uti Handlingarne införd.

GAP, ViH.

Om Belsningar "och Premier.
1, $,

Hennes Kongl, Maj:t åf fina egname¬
del behagat utfårta årliga Premier för
dem, fom bift förmå utreda och utföra det
af Heones Kongb: Maj:t framftålta åmnet,
få åga alla de rått at derom tåfla, fom icke
| åro