OCR Output

(10) 3e
56.

Secreteraren förer pennan; och utider¬
ftundom ordet i Academien'; enär Dires
feuren honom anlitandes varder.

2xnÉ

Defslikes går Secreteraren Diretteu¬
yen tilhanda i alla de mål, fom Academi¬
ems beftånd och upkomft rörer, i tynnerhet
betråffande Academiens utkomne Handlin¬
gars redige belörjande; lemnaudes Hennes
Kongl. Maj:t på Dels ikön, at utfe en el¬
ler flere Elever och Liårlingar fig til hjelp
vid de mångfaldiga Handlingars och arbetens
ordenteliga hållande , famt Protocollets fö.
rande.

CAP. VI
Om LEedamöters antagande.
1. &.

i edamöternes - antal år infkrånkt inom
honorarit, Lärde
och arbetande.

24.4.

Ingen kan framftållas til Ledamot, fom
icke förut lemnat. prof af fin vårdighet der¬
til, dock åro hozorari: til denna 1kyldigheten

icke