OCR Output

FAR SVE EAA RR ve beten LA

FR MEESE DTE ERE AME ÄR

REMISS

4 $

Diresteurenmtilhörer, efter: den myndig¬
het Hennes Kongl Majt honom. updragit;
ar behålla ordning uti fammankomtterne, at
med Secreterarens tilhjelp utleta öfverligg¬
ningsåmnen, och innan de föredragas, 1å gran¬
ika dem; at-ingen ting olofligt- och mindre
anftindigt måtte dervid tillåtas , hvilket. på
bågges-anfvar ankomma ikal, |
d . - 6.

Diretteuren åger , at i underdånighet
beråtta Hennes 'Kongl. Maj:t de åmnen A¬
cademien 1kulle tånka utarbeta och tkårlka¬
da, och inhämta Dets Nådiga befallningar
derom, | | RR

6. $.

Diretteuren -fårer Ordet vid ÅAcade¬
2iens fammankomfter, och vid alla andra
tilfållen saf . Ledamöters antagande, med
mera,

rbrR Ng
Om Secreteraren

| | 2 NT |
: Ra utvåljes på lika fått, fom
AD för Diretteuren 1 föregående Capitel

AX 5 2.$.

kg

or LR