OCR Output

+ (8) IF

förråttning , imedlertid uttes, hvilket på Hen¬
nes Köngt. Maj:ts egit valankommer.

Allmänna fammankomften; vid hvilken de
årlige fkyldigheter frambåras, likmåtigt 2.Cap:
2.6. utfätte Vi på den 24 Julii, Hennes Kongl.
Maj:ts Högfthugneliga Födelfe-Feft, dååtven
Diretteuren, Secretexaren, eller någon af
Ledamöterne, haller et til detta höga åmne
kärt och låmpeligt Tal. :

CAP, IV,
Om Direttearen , defs val och fyfla.
1. $.

irefteuren uthåmnes af Hennes Kongl.

7 Maj:t, eller igenom omröftning, enir

och få ofta Hennes Kongl. Maj:t vil lemna
ifrån: fig åt. Academien denna. valfrihet.

. KOMA
Tiden til ombytet kommer at inråttas ef¬
ter års, halft, eller fjerdedels ärs arbetet, fom
Academien finner fig i flånd at utgifva,
3-5. 5

Som uppå detta arbetet ÅAcademiens an¬

feende beror, få hyfe Vi til Diresteuren det

Nådiga förtroende, det han lårer beförja, at

det vid den urtfatta tidén varder fårdigt och

allmänt, famt fvårande emot Hennes Kongl.

Maj:ts nöje, Academiens vårdighet och Fider¬

neslandets påfly ftade NN. dr