OCR Output

CR

4. $. :

Ifrån alt detta varder Secreteraren, för

fina dageliga göromål ikul, åfven ock de, fom

genom Vigtigare. Ämbets-tyllor , ljuklighet el¬

ler ålder ,: icke förmå en fådan fkyldighet ups

fylla, med Hennes Kongl. Maj:ts Nådiga til¬
flånd , aldeles befriade.

Inga. Skrifter emottagas til uplisning och
fkårlkådande, antingen de åro af Ledamöterne
elier andra författade, 1å framt Auttorernes
namn icke iåro fördolde; på det granfknin¬
gen -måtte med ovåldighet och utan affeende
på perfonen för fig gå;

CAP. III.
Om Academiens Sammankomfer.
; RN

RR Ledamöter famlas en gång hvar¬
sfje veka, på den dag, och det rum Hen¬
nes Kongl, Maj:t dertil utfeendes varder.
Iya

Ingen Sammankomtt ' hålles utan Dire¬
sfeuren; mendkulle, igenom fjukdom eller
annat hinder, han den famma icke kunna bi¬
vifta, förråtte då den åldfte i ordningen fyflan.

3, .
Likaledes bör Secreteraren vara tilftådes,
eller i defs ftålle, någon annan, til defs göromåls
sea för¬