OCR Output

EE SSE

=

SR

on stat SESEANASNENSNSON

GAROkh
Om Åcademrens £öromalB ; fysnerber,

1

1 updrage Äcademien , at årligen, cler på
kårtare tid, under naran af Hanälingar ,
Journaux , eller Dag-Böcker, utgifva fit yt¬
trandé och omdöme öfver de utkomne Sven¬
fka och fråmmande Skrifter, hvarvid fjelfva
faken fkårfkådas och grantkas med den an¬
flindighet, fom vederbör och kan tjena til råt¬
telfe och icke til förargeHe, Dock år Vår me.
ning icke, at ÄZcademriens anmärkningar ikola

ftråcka fig til Theologifka och Politilka Skrift.

ratar höra och råknas kunna.

TN

Defslikes åligger hvarie Ledamot , hvart

tredje år , ingifva, på den ftora Förfamlings¬

dagen, hvarom vidare fram ikal handlas , Då:

got af honom författadt arbete uti de ämnen

I. $. 1, Cap, anvifa; dock på det fått 4. $.i
detta Cap. påbjuder, ;

s 3. ö .

Utom defsa plikter, vele Vi för evårde¬
liga tider hafva faftftålt, det på den:24 Julii,
någon af Ledamöterne, igenom et viltalig¬
hets-prof, uplifvar den underdåniga, erkåa¬
famhet, Gcademien Hennes Kongl, Maj:t
Drottningen Ikyldig år, 3