OCR Output

2 (5) st

förbåttra och utvidga famma Lagar , alt
fom erfarenh&en och tidernas omfkif¬
ten fådanht medgifva och fordra fkulle.

ark EAA

Hvarefter Academsen fig har at råtta.
; GAP ck
Om Academiens göromål 1 gemen.

rr
tflorien , Antiquiteter , med hvad til
bågges uplysning hårer, Vältalighet och
Svenfka Språkets upodling ,åro de åmnen A¬
cademien åger til fit göromål.
en
Dock varda derifrån Latigz och Fran/fö¬
fkan icke uteflutne ;. det förre, fåfom för
Lirdoni och Vetenfkaper högft nödvåndigt,
det fenare fåforn. allmänt antagit och i an¬
feende til: nyare tiders Hårda Skrifter ouri¬
gångeligt,
Sr RA
Vår affikt år egenteligen derpå ftåld , at i¬
genom denna Academien frambringa en ren
Smak, et ftådadt tånke-och et höffadrt ikrif¬
ve-fårt, fålom uti Samhället nyttige, pry¬
delige och behagelige.

- CAP.

- Fkrr Rene tr ned fe