OCR Output

I ADOLPH FRIEDRICH

med Gups Nåde, Sveriges, Gö¬
thes och Vendes Konung &c. &C &c.
Arfvinge til Norrige, famt Hertig til
Slesvig Hollftein &c. &c. &c. Göre
vitterligt,at fåfom Vi hos Ofs i öfver¬
vågande komma låtit , huru, utom den
redan hår i Möckbalm inrittade Ve¬
tenfkaps Academien, en annan AZca¬
déömie des belles-lettres anfenligen bi¬
draga tkulle til Våra trogna Underfå¬
vafs nytta och förmon, famt til den
åndan anmodat Vår Högtälfkeliga Ge¬
mål, Hennes KONGL. Maj:T DRoTT¬
NINGEN, at hugna denna fenare med
en Naådig benågenhet och Defs egen
befynnerliga Höga omvårdnad; få haf¬
ve Vi aktat nådigt, för båttre Ordning
fkull, utftaka öh kadf åfta följande La¬
fr, gl deras underdåniga efterlefnad,
om HENNES KonGcL. Maj:Tt fkulle berlin.
ga utfe til Ledamöter af denna Acade¬
mie, viljandes Vi vidare fram åndra,

för