OCR Output

ALLERNÅDIGSTE
DROTTNING!

I ör EDERsS K one. Maj:ts föt¬
ter nedlågges denna förfta frukt af
Dels even inrättning. Vitterhet trifs
allenaft under måkrtigt befkydd och nå¬
dig upmuntran. Defa tryta icke Aade¬
maren : de vittna: om vår tids lyckfalig¬
het, och'de göra EDERs MAJ:Ts Höga
Namn och Kongeliga Dygder vårdade
och odödelige intil fenalte Efrterverl¬
den.

Med djupafte vördnad framhårdar,
ALLERNÅADIGSTE DROTTNING,

EDERS KonorL. MAJ:TS

Allerundérdånigfte och troplik¬
tigafte tjenare och underfåtaré,
KONGL, VITTERHETS-ACADEMIEN.