OCR Output

Til Hans Kongl. Maj:t och Kongl. ABet. Acadi |
mid Obfervatorii Xnrvigning dett 20 Sept.
1753. af. Hang Exellence , Riks Rådet Xc.
Högrwålborne Sviberre Anders Johan von
Höp ken, givo. 1 Dab göre

Sm Infeéternas Alftring, hållic den 26 Janus
arii47545 af Cammar. Sderren Carl De Geer |
då han lade af fit andra gången förda Prae¬
fidium;8:vo. I Dalet.

IntvådesTaljom medel tilMineralogiens widas
re förfofran, HÅNitd: 9. Febr. 12544 af Axel¬
Fr. Cronfteåt ; Gefchworner i Öftetz och
ABåfterbårgslagen. 8:VO. 15 Öre.

Aminnelfe Tal dfrver framledne Kongl. Arch.
och Prefes i Kongl: SÖ Medico Herr |
Evald Ribe, Sr dett 14:de Marti 17544
af Kyrkoh. Jac. Henr: Mörk! 8:0. 24 Öre.

22 öfver 'Theol. Doc. och Kyrkoh, i Bola
frad i Carlftads Stift, Seve Nils Bretin,

» hållit den 15 Marti 1754; af Ryrkob. Jac.
: Henr. Mörk. 27 öre. ;

Wallerii (Nic. Th: D. & Prof) Syftematis
Methaphyfici Tomus IV:tus. 1753: 8:va
6 Daler.

LBetenffaps Academiens (Kongl. Swenffa)
SHJandlingar , 3:dje och 4:de quartalen för år
1763:

s et:ftå quartalet för år 1754.3 2 Dal. 16 dté
hiwvart quartal) ;

YBittechets Academiens (Song. CSmwinfa)
o Bagar: vo. ra Ove.

Te hb hh