OCR Output

$bljande Arbeten, åro nyligen bos LARS
SALVIUS af Trycket utfomne:

RN

Agrelii (N. P.) Arithmerica, fördkt med nås
ara Räknesfått , famt tydeligunderrättelfeom
Xtalien(fa Borhålleriet- Med Kongl Maj:ts

— IMllecnådigfte Privilegio. 1754: 8:v0. 5 Dt

Bålters (Sven Do&. och DomIProft.) Gudakz
tighetenes fora företvåde fram för Ogudafs
tigheten, föreftåldt uri SögmåsosIPredifan
på tredje Bonedagen der 29 Junii 1753 uti
Fejid Dom Kyrka. Bo. 12 DLC. ¬

— Cara&terer eller Secdebilder af månniffor. 1754.
8:vo, I Dal. 28 De. ;

Frefenii (D. Joh, Phil.) Berättelfe om en Fris
tänfareg Omivåndelfe på fin fötesfångs ifrån

Tyfan dfiverfatt af Of Rönigk, 1743«
Bivo, 1Dal.4 Hee i

» 2 Berättelfe af eger förfarenibet , hurt Såras
re efter omfråndigheterna med förfigtigher och
nytta bäft rå funna handieda de dem ånförs
teodda Sälar, ide ycker, fom höra til des
ras ommändelfe och falighet . Med en och
antar tillagd anmärkning, från Tyffan öfmers
af Olof Ronigk, 1754 S:VO: 24 DUCK IE >,

2 Hales