OCR Output

g2 Lig )o (2

förriga år och dagar. Nej, Jag vet et högre
våfende , fom fkal ftyra min Själ; om jag hår
itiden vilåga en verkelig och beftåndig för¬
nöjlighet: en högre kraft, fom fkal- verka i
mit hjärta, om jag fkal få del i det lif, fom
är efter detta. jeg kånner ock ofta et fådant
vålde eller herrikande hos mig, fom mit blot¬
ta förnuft icke kan åftadkomma: et ftyrande
ockledande, fom éfvergår Naturen och fåt¬

på. ro och nöje, hvarken idetta eller det tils
kommande litvet, >

då ba Sal, Pred. 7:30, (b). Pl 145: 46