OCR Output

PT LER

Burnäbarn fkola prifa HERrans verk, och tala
om Hans wålde; (b): s

Jag fade, at Själens ftyrfel af blotta För¬
nuofiet -år otilråckelig.; Sedan vi predikat;
och Förnuftet til dels Ayrfekuptånkt alla de"
medel; fomvarit möjeliges få måtte vi med
en bedröfvelig förfarenhet finna, at det ej
allenaft ofta atlöper utan kraft och verkan,
utan åfvens atv) derigenom icke kunne år"
nå det eviga lifvet, . Ingen-kunde af blotta
förnuftet högre drifva fin Dygde»-låra, ån de
gamle Hedningar, hvilka gingo fålångt der¬
med; at de fågo hvad de borde göra, och
icke göra; men få ofta de antågo fig fjelfva,'
få funno de fin ftora oförmöågenhet 1 verk¬
frållningen, och med blygfamhet gjorde” det
utrop: Ö

soo = video meliora proboque deteriora fe¬
Quor = ry

Det år:
ag fer och åfven gillar det goda; men ja
gör och följer likafullt det onda. Bg

O! mibi prateritos referat fi Jupiter annos?
S Det år:

O! tråfte mig, Om Jupiter, (den fore a

den