OCR Output

99 Ve & |
T pomttonent
lig och låta fig nÖja, det år "Vinpning nog (a).
GG). I Tim. 6: 6.
S+ 32:

Detta åt nu det lilla, fom jag om Själens
förnuftiga kånnedom och fyrfel velat ienfaldig¬
het framlemna, At Jag hårvid icke varit nog
utförlig och fullkomlig, lårer få mycket me¬
fa urfåktas, fom, hvad Själens kånnedom

kelig... Jag har ock icke velat gå långre in i
Själens - kännedom , ån Jag flraxt brede¬
vid kunnat lårnpa def flyrfel, och i

om alla Sjålar i gemen. Alla Själar åro icke
aflika befkaffenhet, fomlige åro 1 fördårfvet
mera infkrånkte, fomlige mindre, ält fom
de haft arf, upfoftran och umgånge til; ty
at påbörda, at allefkola hafva en fådan Själ
fom jag', 'vore åfven få dårakti t, fom påftå,
at alle foglar åro lika vackre, lika gode, ef
ter de allé hafva vingår och kunna flyga,
Mit åndamål har endaft varit, at vifa, huru
GUD bhafver Bjordt månnilkona råttan; men
huru de föka många konffer (a), Har varit, hur

5 Bar«