OCR Output

8 )o( BB 89

Or

at-vi fått der goda, utan. vi vilje görv det
goda ånnu båttre, Det vore vål, om vii ftill- :
het nyttjade det goda; men vi göre det med
ledfnad, knorr och otolighet, der vi likvål
borde tånka, at GUDs gåfvor åro alle fådane,
at vi vid dem-hyarken behöfve,at knorra el¬
ter ledas, - Mången har ej. mer, ån en betta

och en liten Koja, at bo uti; men år ändock
nögd, ledar aldrig dervid, eller begårer
HR ombyte. Vi vete icke hvad tilftånd
vi förlatte varda, innan vi dö, Vi töre våt
en gång få vålja lagom och umgålla vår oti¬
diga'oluft.. Med vår ledfnad förarge vi ock

icke .med mifsnöje fer, om vi föräkte och
yanvörde hans godhet? Ho år den, fom ej
retas, om Vi + ftållet för tackfamhet och år¬
kånfla, fkulle ledas vid vår Vålgårare och
alla hans vålgårningar? fluteligen (kade vi ofs
fjelfva och beröfve finnet fin ro. Ingen har
ånnu af oluft, mifnöje och förtret mått vål,
Det har altid lemnadt et elakt arf efter fig,
och undertiden fådant; fom fårminfkat håls
fan och förkårtat lifvet. Når finnet år mun¬
tert, nögdt med fit tilltånd, nödgt med fir
ha vånner och med fin GUD; då må vi båft,
och vilje icke byta tilftånd med dem, fom
båra både Kronor och Purpur; ty vara Gude=

Fy lig

I