OCR Output

80) 00 &R Få

Yap —————L O—

tyckes mig, at alltings flygtighet och obe¬

flåndighet åro fullgiltiga (kål, at ej lita och
förtrålta på det jordifka. |

S. 32,

Ledfnad.

Ledsnad (faftidium) fkal luta Trouppen af
våra Affe&ter och finnes-rörelfer, Är en ång¬
flan och oro öfver det vi tilförene haft glådje och
70 utaf. Knapt ges något, fom år allmån¬
nåre, och fom mer intager månnifkans hjär¬
ta, åndedsnad. Det roligafte och förnögdar
fe Sinne kan ej fågas fritt derföre, Bland
.de förfta nöjen och glådje-betygelfer fkal
ledsnad vara. med, åtminitone vid fjelfva
flutet. Och vore det nog, och icke få un¬
derligt , om den endaft firåkte fig til det on
da; men hon! fmyger fig in under vår för¬
få glådje, förftårer vårt muntra finne, och
ve ofs”til Sinnet leda och förargeliga. Vi

afve jumången gång tyckt, at Samqvåm och
etyppigtlefverne mycket vål behagat ofs , och
fördentkul önfkat, at det måtte råcka lån¬
" ge; men 2:å 3 dagar hafva föga lupit tilån¬
da, innan vi ledsnat dervid> och Önfkat ofs
långt derifrån, Vi fågne ofs'af vackra klå:
der och vålbygda hus; , men fom knappaft
-hafve vi nyttjat dem några veckor eller 45
| Ört

1