OCR Output

84 &R I o( KR

brukaeftertankan och fatta mod til dig, Inföf- |
ver du dig 1 mycken fruktan; få blir du rådlös,

ochtager til åfventyrs fådana vågar, hvarmer |
'delft du, fom fnaraft kan tråffa olyckan. Man år |
under fruktan både ftum och modfållt, och |
en vet ofta icke, hvad en fkal taga fig före. |
Når omfider nöden. drifver på, ät vi nöd¬

våndigt fkole göra: beflutet och följa et; få |
år det et tyckfkot,om vi råke på det råtta. En

otidig fruktan har ock ofta lagt grunden til för¬
tviflan och mifstråftan, at månnifkan öfver- |
gy fig fjelf och icke bevakat fin vålfård,

om hon bordt göra. Defsutom år med all
ting få befkaffadt , at de bytas ofta om,
från.-.ondt, til godt. Det fom 1 fig fjelft år
ondt, befråmjar ofta vår lycka och fortkomft,
ja, fjelfva vår ovån, den vi fruktat, fkulle of3 |
stjälpa; har mången gång varit vår frörfta |
befodrare, hvarpå-vi hafve exempel i Luci¬
us. Vallerius, hvilken gjorde fin argafte fi¬
ende. Cornelium Balbum til fin arfvinge.

a |

$. 30,

Starr Förtvglän,

uu Når fruktan uphörer, få kommer, om det |

förvåntade ondaårftort, merendels Förtviflan

iftiller, Förtvifar år nåftan af fummadtyn- |

ne, fom fruktan; men fråcker fig väddse,
; ock