OCR Output

? 2) 608 29
Vite voro bragte tillhögfta årones topp» och
hade åfven få mycket, hvaraf de kunde lef¬

va; men det berättas dock om dem, at de
nåftan ingendera haft någon. glad och nögd
dag. Öch fom låttja och fattigdora merendels
föda Afund, och Afunden altid med mifsnö ¬
je.och förtrytelfeanfer höghet och rikedom;
få måfte vi dageligen föka at förkofra of&, be¬
bevifa ofs ifrige och flitige, på det vi-något
måtte komma trån. vår torftighet och nedrig¬
het, och följakteligen icke Då andra afundas,
Mången har til andras åra och rikedom varit
fåfom,en Sporre, den:honom til.flit. och-en
rått[kaffens dygd upåggat, och. har; lyckan
ånnur varit, någon, få ogunftig, at hon förr.
ment honom, en fådan fin belönigå:. ;.

1.$-.128- | Få
Mifstrocnide, ¬

Mifstroénde dr', forn Pietre Moulin fåger,
en blånning af kärlek; båmndrirugbet; bedröf¬
velfe', fruktan och blygfel. ” Åger en ftor Tik>
hetmed Afunden';dock fkirjas de derutinnan
åt, at Afunden anfer det en icke hafver;'men
Miftroendet det 'en hafver, och fruktar, at
förlora "det, :" Mistroende "kan ”upkom¬
mas få innomjom utom; åktenfkapet; Det

J ; ges