OCR Output

PA (BR 5-0

Pallor in ore fedet : macies in corpore tetox
Nusquam rettaacies: livent rubigine dentes:
Pettora felle virent : lingva eft fuljufa veneno.
= Rifus abefts nifi quem vifi movere dolörés ;'
Nec fruitur fomno , vigilacikus excita curist
Sed videt ingratos, iktabefcitque videndo
Succeffus bominum: Carpirque C& carpitur una?
Suppliciurmque fuum eft; + == == SE

detår:; Afunden år blek och mager: fer aldrig
rått fram: har fvarta tånder, Viss hjärta;
förgiftadstunga : glåds aldrig oftare, ån når
den går illa: år fömnlås och har altid nå¬
got, atbeftållar umgås med: de otackfafnma:
tvinar bårt af andras vålmåga: fkadar an>
dra och fkadar fig fjelf på en" gång; och år
fit egit Rraff, | ; ; 'g

Ack! låtofs då ftyra vårt afundsfulla hjär¬
ta, Låt ofy' vakta ofs för det minfta, fom kan.
upvåcka den leda Afunden. Dertil vetjag in¬
tet båttre medel, årven rått föreftållning at lyc¬
kones gåfvor och det timmeliga, Vi afurnidas
på Åra och Höghet, och tycke illa Våra, at
vi ej komme få högt up: verlden, fom ans =”
dre ; men vete viicke, at til et högt åreftålle
fordras vett och förftånd, om vi med'heder
dkole beklåda det famma? Vete vilcke hvad fara
och freftelfe de Höge åro underkaftada: Hvad
vidlyftig ;-ock, kanfke, icke få aldeles tro¬

gen