OCR Output

26 Ho Jol

fkulle lemna bårt Chriftendomen och dygden;/
men för fig behålla verldfens fkatter och åre¬
filar. -Eikaledes kunne vi icke utan mifsnö¬
je och Åfund fe det, at den vi hate, ålfkas,
rofas och berömes af andra. Vårt tycke år,
at den hatade aldrig förtjenar något godt, |
och famma tycke vilje vi åfven påbörda an- |
dra. Vi vilje' at den hatades vålgerningsman
nödvåndigt, åfven fom vi, fkal hata. Och |
om han icke hatar, få kunne vi derföre 4f¬
ven: hata honom. Vi tycke, at, om den
hatade ålfkas af andra, ingen vånfkap för of3 |
mera år öfrig , och hålle det för en ombjelig-'|
het, at ålfka tvånne tillika och på en gång.
Så afundfjuke åre vi: på et få behändigt fått |
kunne. vi högmodas och hata. 'O! du leda
Afund: du år i-mit tycke få vederfyggeligy,
at-jag ej vil låna dig mina ögon, långt min¬
dre lemna dig hus och båybebar 1 mit hjäår- |
ta. Du år'en mafk, fom åter dina e na in«'|
elfvor: et Troll, fom alt fradigt biter dig fjelf |
iftjärten: en fkadelig Amma, vid hvars bröft? |
|

a—

agg och ofämja ligga och dåggja fig: Ta
3 måte bekånna, at LR icke jag måls Af
den få ftygg, fihon år. Men lånar orden
af den Berömda Övidius, hvilken med fin
Gvicka penna befkrifver hånne fåledes:

|

|

Palloy