OCR Output

9 BB Jol B 75

$.27: j
Högmod, och Hat hafva et långt Slå t-re¬

om kallas ;
Afund år en forg öfver deras lycka och våls
måga, fomsvis bate, Det iår underligt, at Afun=
| den merendels. håller fig vid lyckones gåf>
I vor, åra och höghet, rikedomar och vålmå¬
ga ; men år vid de Andeliga och Naturliga
I gåfvor helt indifferant och obekymmerfam.
"Talarnågon om en god Chriften, huru han
| hafver ej allenaft infigt i Chriftendomens-u='
| tan åfven föker, at utöfva den famma; få
| kan han vål tola det. Talar någon. ock om

et flort förfånd , et ftådadt hufvud, en lård

och talande tunga: han hörer det gårna, och
| äfundas icke! deröfver. Men fer han nå¬
gon upftiga tilsheder-och anfeende, och ät
den famme intager det ena åreftållet efter det
| andra, ftraxt våndes fneda Ögon deråt > och

det kan icke fördragas: €iltage vi ock i
rikedom , 'gods, penningar oc ågodelar
| ftraxt förtryter den afundfjuke, det och föge

gerna om han kunde förminfka det. Skulle

derföre få fke, at Afunden blefve utdelare af

alla våra håtvor; få fkulle vi få fe, at han
: fkulle