OCR Output

fir 800) 0 NT

fkaiaf förnuft hösdig; få lemnade du honont
den heder; honom vetkeligea tilkonier , oaks
tadt' han vore din:aldraftörftecovån. Föraktar

kan behålla din rikedom? du fittor i dag rik
och välmående; met: i morgon kän tjuf¬
ven komma och ftjäla, eller elden förföra
digi: Den fattigerår fedan rikare, ån du;
ty han har då et nöjfamt och roligt finne;
men du icke; utan fråter ditt hjärta med oli¬
delig förg och ångflan. -Hvi föraktar du et
ringa åreftånd ? har du aldrig varit ringa? du
blef väl det, du nur, i moderlifvet? frö .at
det du: nuv År, kan cen ånhan ock blifva, och
da Vvet.icke huru långe dit lyckos-hjul kan
hvålfva, Torde fke, at det en gång ftan»
nar, och då år du, med all din kontt, icke
mågtig; dt få detigånk. Hvi föraktår: du en
oanfenlig fkapnad? Den fule fminkar fig 1e¬
ke, fom uu och löper ej eller i fara, at mifta
åre-krantfen, fom du;> eller vil du tadla e¬
mot den vifa Skaparen; fom fåg på alt det ban
gjordt» hade ; och fit ål: wan ganfka godt (a)?
, Föraktar!du ock en obelefvad? Under en
glump och oanfenlig kropp döljer fig ofta en
qvick och dygdig Själ, Når du under all din
belefvenhet knapt vet, om maltet våxer; få
kan han göra dig befked om något hvarje:
når du kättjas;'f” håller; han fit fat i hel¬
&gelfe: och åre (b), Jag hade ånnu mycket at

| före